خانه و آشپزخانه

نوع نمایش :
7 کالا
مقایسه

کالای خواب

جنس:نانو تنسل گیاهی سرویس خواب 1 نفره 4 تیکه دارای 2 عدد روبالشتی , 1 عدد لحاف دوخته شده و 1 عدد ملحفه تشک است برای سرویس خواب تک نفره عرض 90 و 120 موجود میباشد سرویس خواب 2 نفره 6 تیکه : برای سرویس خواب 2 نفره عرض 160و 180 موجود میباشد این سرویس دارای 4 عدد روبالشتی , 1 عدد لحاف دوخته شده 1 عدد ملحفه تشک است .
2200000
1900000
0
مقایسه

کالای خواب

جنس:نانو تنسل گیاهی سرویس خواب 1 نفره 4 تیکه دارای 2 عدد روبالشتی , 1 عدد لحاف دوخته شده و 1 عدد ملحفه تشک است برای سرویس خواب تک نفره عرض 90 و 120 موجود میباشد سرویس خواب 2 نفره 6 تیکه : برای سرویس خواب 2 نفره عرض 160و 180 موجود میباشد این سرویس دارای 4 عدد روبالشتی , 1 عدد لحاف دوخته شده 1 عدد ملحفه تشک است .
1950000
1900000
0
مقایسه

کالای خواب 1 نفره 4 تیکه

جنس:نانو تنسل گیاهی
سرویس خواب 1 نفره 4 تیکه دارای 2 عدد روبالشتی , 1 عدد لحاف دوخته شده و
1 عدد ملحفه تشک است
برای سرویس خواب تک نفره عرض 90 و 120 موجود میباشد
سرویس خواب 2 نفره 6 تیکه : برای سرویس خواب 2 نفره عرض 160و 180 موجود میباشد
این سرویس دارای 4 عدد روبالشتی , 1 عدد لحاف دوخته شده 1 عدد ملحفه تشک است .
1950000
0
مقایسه

کالای خواب

سرویس خواب 1 نفره 4 تیکه / سرویس خواب 2 نفره 6 تیکه
2 عدد رو بالشتی /4 عدد رو بالشتی
1 عدد لحاف دورو دوخته شده
1 عدد ملحفه تشک
2600000
0
مقایسه

کالای خواب 1 نفره 4 تیکه

سرویس خواب 1 نفره 4 تیکه(سایز 90 و 120)
1 عدد رولالشتی
1عدد روکوسنی
1 عدد لحاف دوخته شده
1 عدد ملحفه تشک
سرویس خواب دو نفره 6 تیکه(سایز 160 و 180)
2 عدد روبالشتی
2 عدد روکوسنی
1 عدد لحاف دوخته شده
1 عدد ملحفه تشک
1250000
0
مقایسه

کالای خواب 1 نفره 4 تیکه

سرویس خواب 1 نفره 4 تیکه / سرویس خواب 2 نفره 6 تیکه
2 عدد رو بالشتی /4 عدد رو بالشتی
1 عدد لحاف دورو دوخته شده
1 عدد ملحفه تشک
2600000
0
مقایسه

سرویس خواب 3 بعدی

سروی خواب 3 بعدی 1 نفره 4 تیکه
2 عدد رو بالشتی
1 عدد لحاف دوخته شده
1 عدد ملحفه
......................................
سرویس خواب 3 بعدی 2 نفره 6 تیکه
2 عدد رو بالشتی
2 عدد رو کوسنی
1 عدد لحاف دوخته شده
1 عدد ملحفه تشک
1300000
1250000
0
loading

در حال بازیابی ...